Overgang naar nieuw bedongen arbeid

05-02-2017 — Wanneer bij arbeidsongeschiktheid de ‘passende arbeid’ de ‘nieuw bedongen arbeid’ wordt, kan voor de werkgever opnieuw een loondoorbetalingsverplichting van 104 weken gaan lopen.

Als een werknemer arbeidsongeschikt is rust op de werkgever de verplichting het loon door te betalen gedurende een periode van in beginsel maximaal 104 weken. De situatie kan zich voordoen dat een zieke werknemer in het kader van zijn re-integratie andere (passende) werkzaamheden is gaan verrichten en dat hij na afloop van de periode van 104 weken opnieuw door ziekte uitvalt. In sommige gevallen dient de werkgever dan wederom het loon van de werknemer te betalen. Een nieuwe loondoorbetalingsperiode vangt namelijk aan indien de passende arbeid inmiddels de nieuw bedongen arbeid is geworden op het moment dat de werknemer opnieuw uitvalt. Het gaat hier om het volgende.

Passende arbeid

Een arbeidsongeschikte werknemer verricht vaak in het kader van zijn re-integratie ‘passende arbeid’. Met passende arbeid wordt bijvoorbeeld bedoeld andere werkzaamheden dan de oorspronkelijk overeengekomen arbeid of het eigen werk met een verminderde arbeidsduur.

Denkbaar is dat de werknemer na een periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid nog steeds die passende arbeid verricht en dat die passende arbeid op een gegeven moment de nieuw overeengekomen arbeid van de werknemer is geworden.

Het is in verband met de loondoorbetalingsverplichting zowel voor de werkgever als voor de werknemer van belang te weten of de passende arbeid de nieuw bedongen arbeid is geworden.

Overgang naar nieuw bedongen arbeid

De overgang van de passende arbeid naar de nieuw bedongen arbeid kan uitdrukkelijk worden overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer. Zij kunnen expliciet in een contract vastleggen dat de door de werknemer verrichte passende arbeid geldt als de bedongen arbeid.

De passende arbeid kan echter ook stilzwijgend de bedongen arbeid zijn geworden. Uit de rechtspraak blijkt dat van een stilzwijgende wijziging sprake zal zijn, indien de werknemer er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de door hem verrichte passende arbeid inmiddels de nieuw overeengekomen arbeid is geworden. Daarvan zal sprake kunnen zijn indien een situatie is ontstaan waarin de werknemer gedurende een ‘niet te korte periode’ arbeid heeft verricht en de aard en omvang van die arbeid niet meer ter discussie staan. Aan de hand van de omstandigheden van het geval zal moeten worden beoordeeld of sprake is van genoemd gerechtvaardigd vertrouwen. Als bijvoorbeeld sprake is van werkzaamheden in het kader van de re-integratie, er nog geen medische eindtoestand is en de prognose is dat de gezondheid van de werknemer verder achteruit zal gaan, zal de werknemer er in beginsel niet op mogen vertrouwen dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden.

In de praktijk

Voor de werkgever die een nieuwe loondoorbetalingstermijn wil voorkomen, is het belangrijk dat de passende arbeid die de werknemer verricht niet de nieuw bedongen arbeid wordt. De werkgever zal dan een expliciete wijziging van de arbeidsovereenkomst, met daarin opgenomen de passende werkzaamheden als de overeengekomen arbeid van de werknemer, uit de weg gaan. Ook is het voor de werkgever van belang duidelijk aan de werknemer mede te delen dat de passende werkzaamheden die hij verricht re-integratiewerkzaamheden zijn en dat het niet gaat om de nieuw overeengekomen arbeid.

Een werknemer zal er daarentegen vaak bij gebaat zijn dat een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van 104 weken ontstaat als hij weer uitvalt wegens ziekte. Hij zal dus, zeker als hij verwacht dat hij niet meer in staat is zijn eigen werk te verrichten, graag een gewijzigd arbeidscontract willen ontvangen. Als hij die niet krijgt dan zal hij, indien hij opnieuw uitvalt wegens ziekte, proberen aan te tonen dat hij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden en dat hij daarom recht heeft op loondoorbetaling. Hij zal dan bijvoorbeeld aanvoeren dat de situatie waarin hij de passende arbeid verricht al geruime tijd ongewijzigd heeft voortbestaan.

De informatie in deze blog is bedoeld als algemene informatie en niet als juridisch advies van welke aard dan ook (lees de disclaimer)