Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Van Houweninge Graftdijk Legal B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1

Van Houweninge Graftdijk Legal B.V. (hierna: “VHG”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel het (doen) uitoefenen van de advocatuur en het (doen) uitoefenen van de werkzaamheden als mediator, bemiddelaar en coach. VHG is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24416109.

1.2

De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van VHG, maar ook ten behoeve van de aan VHG verbonden rechtspersonen en natuurlijke personen, waaronder de aandeelhouder, de persoon die via haar houdstermaatschappij aandelen in VHG houdt (“partner”), eventuele ex-partner(s), de bestuurder van VHG en alle andere personen die voor VHG werkzaam zijn of waren, of die door of namens VHG bij de uitvoering van een opdracht ingeschakeld zijn of waren of voor wiens handelen of nalaten VHG aansprakelijk zou kunnen zijn.

1.3

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan VHG verstrekte opdrachten (dus ook op eventuele aanvullende, gewijzigde of vervolgopdrachten) en op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee alsmede op alle door of namens VHG verrichte werkzaamheden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de rechtsbetrekking waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen toegestaan door deze algemene voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit uit of in verband staat met rechtsbetrekkingen als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

2. Opdracht

2.1

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VHG. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2

Het staat VHG vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen partner als bedoeld in artikel 1.2 en/of alle andere personen die bij VHG werkzaam zijn te laten uitvoeren.

2.3

Het staat VHG vrij bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen, indien zij zulks voor de goede uitvoering van een opdracht noodzakelijk acht. VHG zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Kosten in verband met de inschakeling van derden zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever. VHG is gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) van die derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

2.4

De uitvoering van een verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk door VHG aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de door VHG verrichte werkzaamheden afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart VHG en de aan haar verbonden personen als bedoeld in artikel 1.2 tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de verstrekte opdracht en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Deze vrijwaring omvat tevens de kosten van juridische bijstand.

2.5

Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam filters.

2.6

In afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 lid 2 BW is het VHG toegestaan om te allen tijde, met inachtneming van de Gedragsregels voor Advocaten, een opdracht te beëindigen.

2.7

VHG adviseert uitsluitend over Nederlands recht, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

2.8

In geval van ontstentenis, belet of arbeidsongeschiktheid van de bij VHG werkzame perso(o)n(en), wordt de praktijk in beginsel waargenomen door de advocaat mr. J.C.A. (Tjeppe) Ettema, advocaat te Rotterdam. Het staat VHG echter vrij een andere waarnemer aan te wijzen.

3. Honorarium en kosten

3.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal VHG declareren op basis van gewerkte tijd tegen het overeengekomen uurtarief. De opdrachtgever is verder gehouden tot betaling van verschotten (waaronder o.a. griffierechten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten van deskundigen, koerierskosten en reiskosten) en, indien van toepassing, BTW en andere belastingen.

3.2

VHG kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen voorafgaand aan de (nader) te verrichten werkzaamheden. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht of met een verschot verrekend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt.

3.3

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is VHG bevoegd om het uurtarief periodiek te verhogen, ook tijdens de uitvoering van de opdracht, bijvoorbeeld als VHG meent dat een algemene tariefsverhoging gerechtvaardigd is op basis van de marktomstandigheden.

3.4

VHG declareert in beginsel maandelijks, maar kan ook frequenter of minder frequent declareren. Betaling van de declaraties van VHG dient plaats te vinden zonder opschorting binnen 14 dagen na de datum van de declaratie. Verrekening is nimmer toegestaan. Bij niet tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen zijn alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever terstond opeisbaar, gaat de wettelijke rente direct lopen en is VHG bevoegd om haar werkzaamheden op te schorten.

4. Aansprakelijkheid

4.1

Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VHG wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van VHG komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het totaalbedrag van de in de betreffende zaak door VHG verzonden en tijdig betaalde declaraties van VHG met een maximum van Euro 10.000,- inclusief BTW.

4.2

VHG is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden, ook niet indien VHG die derden heeft ingeschakeld.

4.3

Indien door of bij de uitvoering van een opdracht schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor VHG aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van VHG komt.

4.4

VHG is niet aansprakelijk voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronische communicatie, waaronder door virussen en spam filters.

4.5

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt elk recht op schadevergoeding in ieder geval indien VHG niet binnen zes maanden na ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

5. Toepasselijk recht en geschillen

5.1

Op de rechtsbetrekking waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit een dergelijke rechtsbetrekking voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

6. Overige bepalingen

6.1

Op alle aan VHG verstrekte opdrachten is de door VHG gehanteerde klachtenregeling van toepassing, welke is te raadplegen op www.vhglegal.nl.

6.2

Na het sluiten van een dossier zal het dossier gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

6.3

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Rotterdam, 1 mei 2017

U kunt deze algemene voorwaarden hier downloaden.