Belangrijke informatie

Belangrijke informatie

Rechtsvorm, handelsregister en BTW-nummer

Van Houweninge Graftdijk Advocatuur en Mediation is een handelsnaam van Van Houweninge Graftdijk Legal B.V. (hierna: “VHG”). VHG is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel het uitoefenen van de advocatuur en het uitoefenen van de werkzaamheden als mediator, bemiddelaar en coach. VHG is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24416109. Het BTW-nummer van VHG is NL818080917B01.

Relatie met VHG

Een relatie van een cliënt met VHG komt uitsluitend tot stand door het sluiten van een schriftelijke overeenkomst met VHG onder toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden. Het enkel reageren op de website of de informatie daarop leidt niet tot het ontstaan van een relatie van cliënt met VHG. Wij verzoeken u derhalve geen vertrouwelijke informatie of stukken aan ons op sturen voordat deze relatie van cliënt tot VHG tot stand is gebracht.

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsverhoudingen zijn de algemene voorwaarden van VHG van toepassing die zijn opgenomen op onze website. De algemene voorwaarden worden ook op verzoek gratis verstrekt.

Rechtsgebiedenregister

Evelien van Houweninge Graftdijk heeft zich voor het hoofdrechtsgebied Arbeidsrecht geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Disclaimer

Alle informatie en gegevens op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden geïnterpreteerd als juridisch advies aan een cliënt of derde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Hoewel VHG gepaste zorg betracht ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de informatie op de website, is VHG niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. VHG is evenmin aansprakelijk voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website dan wel virussen die via of door de website worden verspreid. Elektronische communicatie is niet veilig en daarom wordt informatie verzonden aan VHG via e-mail of de formulieren op de website van VHG als niet vertrouwelijk beschouwd. VHG garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Tarieven

Samen met onze cliënten bepalen we de tarieven. Wij maken graag duidelijke afspraken met u over de kosten van onze dienstverlening zodat u weet waar u aan toe bent. Tenzij anders overeengekomen zal VHG declareren op basis van gewerkte tijd tegen het overeengekomen uurtarief, waarbij wij met u een inschatting van de te besteden tijd zullen maken. Wij brengen geen vast percentage kantoorkosten in rekening. Eventuele kosten zoals bijvoorbeeld griffierechten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten van deskundigen, koerierskosten en reiskosten en, indien van toepassing, BTW en andere belastingen zijn niet inbegrepen in het uurtarief en worden apart in rekening gebracht. In de regel declareren wij maandelijks.

Privacy

VHG hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. VHG heeft een Privacyverklaring opgesteld die u kunt vinden op deze website.

Websites van Derden

De website van VHG kan links naar andere websites bevatten, die niet beheerd of gecontroleerd worden door VHG. Een link naar een website van derden is uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruikers van haar website. VHG geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder o.a. auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, logo’s, foto’s, tabellen, handelsmerken en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij VHG en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van de inhoud van deze website of delen daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

Nederlandse Orde van Advocaten / Mediatorsfederatie Nederland

De advocaat van VHG is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-335 35 35, info@advocatenorde.nl.
De mediator van VHG is ingeschreven bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam, tel. 010-201 23 44, info@mediatorsfederatienl.nl.

Verzekering

VHG heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten met wereldwijde dekking die voldoet aan de eisen van de beroepsorganisaties Nederlandse Orde van Advocaten en Mediatorsfederatie Nederland. VHG is verzekerd via Aon Risk Solutions, Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam.

Stichting Derdengelden

Advocaten die geen derdengelden ontvangen zijn vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden aan te houden. Om die reden hebben wij geen stichting derdengelden.

Klachtenregeling

VHG streeft naar hoogwaardige dienstverlening. Als u toch om welke reden dan ook niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Evelien van Houweninge Graftdijk via graftdijk@vhglegal.nl. Alle klachten die betrekking hebben op onze werkzaamheden als advocaat zullen worden afgewikkeld overeenkomstig onze klachtenregeling. Na ontvangst van uw klacht zullen wij u een ontvangstbevestiging toesturen en onze klachtenregeling. Wij streven ernaar uw klacht binnen een redelijke termijn naar tevredenheid op te lossen. De klachtprocedure staat er niet aan in de weg dat u een beroep kunt doen op de bevoegde rechter.

U kunt hier de klachtenregeling downloaden.

MfN-registermediators vallen onder de Klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Voor klachten die betrekking hebben op onze werkzaamheden als mediator vindt u informatie op de website van het MfN: mfnregister.nl.