Arbeidsrecht

Van Houweninge Graftdijk is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het arbeidsrecht in brede zin. Wij adviseren en begeleiden onze cliënten bij uiteenlopende arbeidsrechtelijke zaken. Ook staan wij onze cliënten bij in juridische procedures.

Tot onze cliënten behoren nationale en internationale bedrijven. Ook treden wij op voor werknemers, waaronder statutair bestuurders. Verder staan wij buitenlandse ambassades en consulaten bij.

Wij kennen onze cliënten en de branches waarin zij zich begeven. Branches waarvoor wij werken zijn onder andere metaalindustrie, haven & handel, retail, financiële instellingen, IT, uitzendwezen, vervoer en zorg.

Onze aandachtsgebieden

Disfunctioneren en verbetertrajecten

Indien een werkgever ontevreden is over het functioneren van een werknemer, vereist de wet dat de werkgever met de werknemer een verbetertraject ingaat. Pas als dat traject zonder succes is doorlopen en herplaatsing van de werknemer in een andere functie niet mogelijk is of niet voor de hand ligt, zal de rechter de arbeidsovereenkomst mogen ontbinden. Wij ondersteunen cliënten bij verbetertrajecten en ontbindingsprocedures bij de rechter.

Individueel ontslag

Hierbij gaat het om het ontslag van een individuele werknemer als gevolg van bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie, disfunctioneren of langdurige ziekte. Hierbij ondersteunen wij cliënten.

Begeleiding bij reorganisaties

Een reorganisatie binnen een bedrijf is een ingrijpend proces voor zowel werkgevers als werknemers. Een efficiënt en zorgvuldig doorlopen reorganisatie waarbij de ondernemingsraad (OR), voor zover aanwezig, en eventueel de vakbonden betrokken worden, is voor iedereen die met de reorganisatie te maken krijgt van groot belang. Wij begeleiden onze cliënten bij het adviestraject met de OR, onderhandelen eventueel met vakbonden over een Sociaal Plan en adviseren over de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). Ook stellen wij vaststellingsovereenkomsten met de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen op of, indien een schikking niet mogelijk is, staan wij onze cliënten bij in de ontslagprocedure.

Ontslag op staande voet

Indien een werkgever van mening is dat een werknemer zich zodanig heeft gedragen dat van hem niet kan worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst voortzet, kan hij onder omstandigheden de arbeidsovereenkomst met een werknemer per direct opzeggen. Zeker gelet op de mogelijkheden van hoger beroep en cassatie is het belangrijk dat alle stappen die gezet worden bij een ontslag op staande voet zorgvuldig worden genomen. Wij staan u bij in dit traject.

Zieke werknemers

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, kan dat tot een conflict met de werkgever leiden. Een conflict bijvoorbeeld over het nakomen van de controleverplichtingen door de werknemer en over de re-integratieverplichtingen van de werkgever en werknemer. Onduidelijke adviezen van de bedrijfsarts kunnen tot een verder escaleren van het conflict leiden. Het UWV kan een loonsanctie opleggen als bij de re-integratie kansen zijn gemist. In sommige gevallen kan de bedrijfsarts daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Wij adviseren en begeleiden bij re-integratietrajecten.

Concurrentie- en relatiebedingen

Concurrentie- en relatiebedingen kunnen leiden tot conflicten tussen werkgevers en hun (ex-)werknemers. Ook kunnen conflicten ontstaan tussen de (ex-)werkgever en de nieuwe werkgever van de (ex-)werknemer over dergelijke bedingen. Wij adviseren en procederen over dit soort conflicten en adviseren over de vraag wanneer een concurrentiebeding mag worden overeengekomen, hoe het geformuleerd moet worden en wanneer het zijn geldigheid verliest.

Opstellen overeenkomsten

Of het nu gaat om een arbeidsovereenkomst of een managementovereenkomst: het opstellen van een overeenkomst is maatwerk. Een arbeidsovereenkomst is de basis van de arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer en er wordt op teruggegrepen als er conflicten ontstaan. Een overeenkomst moet niet alleen aan de wet voldoen, maar ook passen binnen de onderneming en regelen wat de werkgever geregeld wil hebben.

Functiewijziging en wijziging van arbeidsvoorwaarden

Het komt regelmatig voor dat een werkgever de functie en/of de arbeidsvoorwaarden van één of meer werknemers wil wijzigen. Bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie of herstructurering of in geval van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na het overnemen van een (deel van een) andere onderneming. Wij adviseren u bij het wijzigen van deze zaken.

Opstellen Sociaal Plan

Een Sociaal Plan wordt vaak opgesteld als sprake is van een reorganisatie. Het opstellen van zo’n plan is maatwerk en komt veelal tot stand na onderhandelingen met de OR en/of vakbonden. Wij kunnen u bijstaan bij het opstellen van een Sociaal Plan en bij eventuele onderhandelingen daarover.

Opstellen bedrijfsreglement en gedragscodes

De arbeidsovereenkomst verwijst vaak naar het bedrijfsreglement en diverse gedragscodes. Het opstellen van deze regelingen moet nauw aansluiten bij de wensen en het karakter van een bedrijf. Een regeling moet in heldere taal geschreven zijn en up to date gehouden worden. Heel belangrijk is dat een onderneming zijn eigen reglementen en gedragscodes naleeft. Wij assisteren bij het opstellen of controleren van bedrijfsreglementen, gedragscodes, social-mediacodes, e-mail- en internetpolicies en klokkenluidersregelingen.

Overgang van onderneming

De verkoop van een (deel van een) onderneming of de outsourcing van bepaalde activiteiten van een onderneming kan gepaard gaan met de overgang van personeel. Vaak dient eerst een adviestraject bij de OR gevolgd te worden en dienen goede afspraken te worden gemaakt tussen vervreemder en verkrijger over de arbeidsrechtelijke aspecten van deze verkoop of van de outsourcing. Wij kunnen u hierin adviseren.

Medezeggenschapsrecht

Veel voorgenomen beslissingen die een ondernemer wil nemen zijn instemmings- of adviesplichtig. Dat betekent dat de OR om instemming of advies moet worden gevraagd. Wij kunnen u hierbij adviseren.

CAO

Het is van belang te weten of een CAO van toepassing is op de arbeidsovereenkomst, omdat in een CAO bepalingen kunnen staan die afwijken van de wet. Vragen over de toepasselijkheid van een CAO bij een bedrijfsovername komen ook regelmatig voor. Wij adviseren en procederen over uiteenlopende CAO-kwesties.

DBA/VAR

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) heeft de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) vervangen. Voor opdrachtgevers die werken met zzp’ers kan het onder de wet DBA onduidelijk zijn of zij voor die opdrachtnemers loonheffingen moeten inhouden en betalen. Wij adviseren u hierbij.

Uitzendcontracten, payrolling of andere driehoeksrelaties

Voor de zogenaamde driehoeksrelaties gelden vaak afwijkende wettelijke regels. Uitzend-CAO’s spelen daarbij een belangrijke rol.

De hiervoor gegeven opsomming van onze werkzaamheden is niet volledig. Indien u een vraag heeft over een onderwerp dat u niet terugvindt tussen de genoemde items, neemt u dan gerust contact met ons op. Waarschijnlijk valt uw vraag onder onze expertise en zo niet dan kunnen wij u verwijzen naar één van de specialisten uit ons netwerk.