Privacyverklaring

Privacyverklaring

Datum: 1 augustus 2018

1. Identiteit en contactgegevens

Van Houweninge Graftdijk Advocatuur & Mediation is een handelsnaam van Van Houweninge Graftdijk Legal B.V.

Van Houweninge Graftdijk Legal B.V. (hierna te noemen “VHG” of “ons” of “wij”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel het (doen) uitoefenen van de advocatuur en het (doen) uitoefenen van de werkzaamheden als mediator, bemiddelaar en coach. VHG is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24416109. VHG is gevestigd in Rotterdam.

2. Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. De informatie die wij over u verkrijgen wordt daarom op zorgvuldige wijze verwerkt. VHG verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen de “AVG”).

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en over de rechten die u op grond van de AVG kunt uitoefenen.

3. Personen op wie de Privacyverklaring van toepassing is

Deze Privacyverklaring geldt voor de personen van wie VHG persoonsgegevens verwerkt. De Privacyverklaring is van toepassing op:

4. Persoonsgegevens die wij verwerken

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invullen van het webformulier of door ons uw visitekaartje te geven. Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en die wij verwerken zijn:

Ook verwerken wij persoonsgegevens die wij verkrijgen of genereren door uw bezoek aan de website van VHG, te weten:

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij hebben verkregen uit andere bronnen:

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

6. Juridische grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

7. Persoonsgegevens delen met derden

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacyverklaring vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. VHG is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

In het geval een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van VHG (bijvoorbeeld een IT-leverancier of administratiekantoor), sluit VHG met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de in de AVG omschreven vereisten.

Het kan voor het verstrekken van onze diensten soms nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is. VHG zal er op toezien dat doorgifte van gegevens buiten de EER in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

8. Beveiliging

VHG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

9. Uw rechten

Indien wij van u persoonsgegevens verwerken, dan beschikt u over een aantal rechten. U heeft de volgende rechten:

U dient er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn aan u mee te delen dat u een of meerdere van de genoemde rechten niet kunt uitoefenen. Wij kunnen bijvoorbeeld vanwege een professioneel verschoningsrecht bevoegd zijn niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken. Ook kunnen zich bijvoorbeeld omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

10. Bewaartermijn

VHG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

11. Hyperlinks naar andere websites

De website van VHG bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en sociale media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende sociale media platforms. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en sociale media platforms.

12. Onze website en uw privacy

Op het moment dat u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch geregistreerd in een zogeheten log-bestand. Deze bestanden worden gedurende een beperkt aantal dagen op de webserver bewaard.

VHG maakt geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen.

Wij maken ook geen gebruik van Google Analytics.

13. Contact met ons opnemen

Indien u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via graftdijk@vhglegal.nl.

Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u eveneens contact met ons opnemen via genoemd e-mailadres. In dat geval zoeken wij graag met u naar een oplossing. Indien een oplossing niet mogelijk is, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Wijziging van de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. U wordt derhalve aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring, zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

U kunt deze Privacyverklaring hier downloaden.